Đổi Server Nếu Không Load Được:

Giả ngù thì anh còn đụ hăng say hơn